بازیگر اشغال

[ ۹۴/۰۱/۲۷ ] [ 13 ] [ افشین ]
[ ]

خداااا

 

الهي تو چه بي انتها ميبخشي ما چه حسابگرانه تسبيح ميگوييم

                                                                

[ ۹۴/۰۱/۲۷ ] [ 13 ] [ افشین ]
[ ]

خدای من

                                                                                                                                                                                                                                                 گاهی خدا آنقدرصدایت را دوست دارد که سکوت می کند تا تو بارها بگویی خدای من........

[ ۹۴/۰۱/۲۷ ] [ 12 ] [ افشین ]
[ ]

عشق به خدا

عشق یعنی اشک توبه در قنوت / خواندنش با نام غفار الذنوب 

عشق یعنی چشمها هم در رکوع / شرمگین از نام ستار العیوب 

عشق یعنی سر سجود و دل سجود / ذکر یارب یارب از عمق وجود

[ ۹۴/۰۱/۲۷ ] [ 12 ] [ افشین ]
[ ]

بخشش خدا

                                گاهی وقتا خدا درها را میبنده و پنجره ها را قفل میزنه زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون داره طوفان میاد و میخواد ازت محافظت کنه

 

 

 

                        

[ ۹۴/۰۱/۲۷ ] [ 12 ] [ افشین ]
[ ]

دیونتم دیونه

                      دنیا را برایت شا د شاد              و شادی هارا برایت یک دنیا ارزو میکنم

[ ۹۴/۰۱/۲۶ ] [ 21 ] [ افشین ]
[ ]

اسراف

 
  کسی که آبی را از نهر فرات برای خوردن بردارد و بعد از نوشیدن ،
 
زیادی آنرا بیرون بریزد اسراف کرده است. 
 
مجموعه  الاخبارباب ۱۷۱حدیث ۳
[ ۹۴/۰۱/۲۶ ] [ 14 ] [ افشین ]
[ ]

نوروز مبارک

همه به شما می گویند:
سال خوبی داشته باشین
ولی من به شما می گویم:
" سال خوبی را برای خودتان خلق کنید "
به فکر اومدن روزای خوب نباشید!
آنها نخواهند آمد …
به فکر ساختن باشید…
روزهای خوب را باید ساخت
آرزو می کنم بهترین معمار سال جدید باشید…

[ ۹۴/۰۱/۲۶ ] [ 14 ] [ افشین ]
[ ]

مرگ ناگهانی است

 

 

مواظب اعمالمان باشیم

کسی نمیداند

اخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟

[ ۹۴/۰۱/۲۶ ] [ 14 ] [ افشین ]
[ ]

 

                بــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !
احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!
بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !
بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :
عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!
ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی،
بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم........

 

 

[ ۹۴/۰۱/۲۵ ] [ 21 ] [ افشین ]
[ ]